După 20 de ani (Romanian)

Iată că au trecut 20 de ani de la revoluția din 1989 (sau de la lovitura de stat, depinde cum intepretăm). Eu aveam doar 11 ani pe atunci, dar țin minte că în acele zile de decembrie dormeam aproape îmbrăcați – așa ne spunea mama că e bine, pentru a putea pleca repede în caz de urgență – iar când se auzeau focuri de armă în aproprierea blocului în care locuiam fugeam repede în mijlocul apartamentului, pe hol, între camere, acolo fiind locul în care tot mama ne asigura că gloanțele nu pot răzbate. Îmi amintesc puține lucuri din vremurile anterioare: mersul după pâine cu cartela (familia noastră avea dreptul la 2,5 franzele pe zi), cravata de pionier pe care o purtam la școală, dar și Cântarea României unde, când la un moment dat s-a desfășurat în județul nostru (în P-ța Mihai Viteazu din Cluj-Napoca), deși eram în clasa a 3-a și eram deja de mult timp pionier, pentru că autoritățile aveau nevoie de mai mulți șoimi ai partriei pentru a da mai bine pe stica televizorului, clasa noastră a fost îmbrăcată cu haine portocalii (o coincidență?) și bleumarin, așa de strâmte de abia încăpeau pe noi: dar la televizor nu se vedeau aceste detalii, eram filmați în plan îndepărtat! Amintiri din copilărie!

Mă întreb însă cum pot cei mult mai tineri decât mine să-și imagineze (că de amintit nu mai poate fi vorba) situația de atunci. Sau cum ar vedea lucrurile un istoric din viitor care studiază perioada respectivă, din preajma lui decembrie 1989. Încercând să-mi fac o părere am găsit o posibilă soluție: ce-ar fi să văd care sunt actele oficiale emise imediar înainte și după revoluție – poate m-ar ajuta, sau poate nu. Zis și făcut, Monitorul Oficial ne ajută la greu!

Iată ultimele acte emise de vechea putere:

 • DECRET nr. 313 din 11 decembrie 1989
  privind trecerea trupelor de graniceri de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne

Împuterniciţii guvernelor ţãrilor membre ale Uniunii Poştale Universale, intruniti la congresul de la Washington, în baza art. 30 paragraful 2 al Constituţiei Uniunii Poştale Universale, încheiatã la Viena la data de 10 iulie 1964, au adoptat urmãtoarele modificãri ale acestei constituţii, ce vor fi supuse ratificãrii.
ART. 1
  Unitatea monetara folositã în actele uniunii va fi unitatea de cont a Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.)
[…]

 • PROTOCOL ADITIONAL nr. 4 din 14 decembrie 1989
  la Constitutia Uniunii Postale Universale

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
  Pe data prezentului decret trupele de graniceri trec de la Ministerul Apãrãrii Naţionale la Ministerul de Interne.
ART. 2
  Orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret se abroga.
                             NICOLAE CEAUŞESCU
                 Preşedintele Republicii Socialiste România

Primele acte emise de către noua putere:

 • COMUNICAT din 22 decembrie 1989
  catre tara al Consiliului Frontului Salvarii Nationale

Cetãţeni şi cetãţene,
    Trãim un moment istoric. Clanul Ceauşescu, care a dus ţara la dezastru, a fost eliminat de la putere. Cu toţii ştim şi recunoaştem cã victoria de care se bucurã întreaga ţarã este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate naţionalitãţile şi, în primul rînd, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit, cu preţul sîngelui, sentimentul demnitãţii naţionale. Un merit deosebit îl au cei care ani de zile şi-au pus în pericol şi viaţa, protestînd împotriva tiraniei.
    Se deschide o paginã nouã în viaţa politicã şi economicã a României.
    În acest moment de rãscruce am hotãrît sã ne constituim în Frontul Salvãrii Naţionale, care se sprijinã pe armata românã şi care grupeazã toate forţele sãnãtoase ale ţãrii, fãrã deosebire de naţionalitate, toate organizaţiile şi grupãrile care s-au ridicat cu curaj în apãrarea libertãţii şi demnitãţii în anii tiraniei totalitare.
    Scopul Frontului Salvãrii Naţionale este instaurarea democraţiei, libertãţii şi demnitãţii poporului român.
    Din acest moment se dizolvã toate structurile de putere ale clanului Ceauşescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat şi instituţiile sale îşi înceteazã activitatea, întreaga putere în stat este preluatã de Consiliul Frontului Salvãrii Naţionale. Lui i se vor subordona Consiliul Militar Superior, care coordoneazã întreaga activitate a armatei şi a unitãţilor Ministerului de Interne. Toate ministerele şi organele centrale în actuala lor structurã îşi vor continua activitatea normalã, subordonîndu-se Frontului Salvãrii Naţionale, pentru a asigura desfãşurarea normalã a întregii vieţi economice şi sociale.
    În teritoriu se vor constitui consilii judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale ale Frontului Salvãrii Naţionale ca organe ale puterii locale.
    Miliţia este chematã ca, împreunã cu comitetele cetãţeneşti, sã asigure ordinea publicã. Aceste organe vor lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea aprovizionãrii populaţiei cu alimente, cu energie electricã, cu cãldurã şi apã, pentru asigurarea transportului, a asistenţei medicale şi a întregii reţele comerciale.
    Ca program, frontul propune urmãtoarele:
    1. Abandonarea rolului conducãtor al unui singur partid şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernãmînt.
    2. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie.
    3. Separarea puterilor legislativã, executivã şi judecãtoreascã în stat şi alegerea tuturor conducãtorilor politici pentru unu sau, cel mult, douã mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viaţã.
    Consiliul Frontului Salvãrii Naţionale propune ca ţara sã se numeascã în viitor România. Un comitet de redactare a noii Constituţii va începe sã funcţioneze imediat.
    4. Restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilitãţii şi eficienţei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economicã centralizatã şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei în conducerea tuturor sectoarelor economice.
    5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţãrãneşti. Oprirea distrugerii satelor.
    6. Reorganizarea învãţãmîntului românesc potrivit cerinţelor contemporane. Reaşezarea structurilor învãţãmîntului pe baze democrate şi umaniste.
    Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atîtea daune poporului român şi promovarea adevãratelor valori ale umanitãţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii şi statuarea unor criterii de competenţã şi justiţie în toate domeniile de activitate.
    Aşezarea pe baze noi a dezvoltãrii culturii naţionale.
    Trecerea presei, radioului, televiziunii din mîinile unei familii despotice în mîinile poporului.
    7. Respectarea drepturilor şi libertãţilor minoritãţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor egalitãţi în drepturi cu românii.
    8. Organizarea întregului comerţ al ţãrii, pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei României. În acest scop, vom pune capãt exportului de produse agroalimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordînd prioritate satisfacerii nevoilor de cãldurã şi luminã ale oamenilor.
    9. întreaga politicã externã a ţãrii sã serveascã promovãrii bunei vecinãtãţi, prieteniei şi pãcii în lume, integrîndu-se în procesul de construire a unei Europe unite, casã comunã a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internaţionale ale României şi, în primul rînd, cele privitoare la Tratatul de la Varşovia.
    10. Promovarea unei politici interne şi externe subordonate nevoilor şi intereselor dezvoltãrii fiinţei umane, respectului deplin al drepturilor şi libertãţilor omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberã.
    Constituindu-ne în acest front, sîntem ferm hotãrîţi sã facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civilã în România, garantînd triumful democraţiei, libertãţii şi demnitãţii tuturor locuitorilor ţãrii
[…]

 • COMUNICAT din 25 decembrie 1989
  al Consiliului Frontului Salvarii Nationale

Prãbuşirea odioasei dictaturi a clanului Ceauşescu a adãugat o ultimã paginã cronicii sîngeroase a anilor de suferinţe îndurate de poporul român. Elemente declasate şi iresponsabile rãmase fidele tiranului au încercat sã continue practica teroristã a vechiului regim, dedîndu-se la provocãri, atacuri asupra populaţiei civile, ucigînd fãrã discriminare oameni neînarmaţi, atacînd instituţii publice, întreprinderi industriale, obiective militare, unitãţi comerciale, spitale şi locuinţe.
    Poporul român şi-a afirmat încã o datã uriaşa energie moralã descãtuşatã de voinţa sa eliberatoare.
    Armata şi-a fãcut datoria, ca şi o mare parte din lucrãtorii Ministerului de Interne.
    Revoluţia a învins.
[…]
Fie ca primul Nou An liber sã aducã în România, o datã cu bucuria eliberãrii, liniştea şi calmul care ne vor permite asumarea tuturor rãspunderilor unui popor care-şi afirmã demnitatea.
    Consensul naţional, conlucrarea forţelor creatoare ale ţãrii, tuturor categoriilor sociale de orice naţionalitate constituie condiţia vitalã şi garanţia înfãptuirii obiectivelor fundamentale ale procesului revoluţionar în România.

 • COMUNICAT din 1989
  privind procesul lui Nicolae Ceausescu si al Elenei Ceausescu in fata Tribunalului Militar Extraordinar

Luni, 25 decembrie 1989, a avut loc procesul lui Nicolae Ceauşescu şi al Elenei Ceauşescu în faţa Tribunalului Militar Extraordinar.
    Capetele de acuzare au fost:
    1. Genocid – peste 60 000 de victime.
    2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiuni armate împotriva poporului şi a puterii de stat.
    3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clãdiri, explozii în oraşe etc.
    4. Subminarea economiei naţionale.
    5. Încercarea de a fugi din ţarã pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bãnci strãine.
    Pentru aceste crime grave sãvîrşite împotriva poporului român şi a României, INCULPAŢII NICOLAE CEAUŞESCU ŞI ELENA CEAUŞESCU AU FOST CONDAMNAŢI LA MOARTE şi confiscarea averii.
    Sentinţa a rãmas definitivã şi a fost executatã.
                           CONSILIUL
                  FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

 • DECRET nr. 1 din 26 decembrie 1989
  privind numirea primului-ministru al guvernului

Consiliul Frontului Salvãrii Naţionale decreteazã:
    ARTICOL UNIC
  Petre Roman se numeşte în funcţia de prim-ministru al guvernului.
                                PREŞEDINTELE
                  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
                                ION ILIESCU

Așa a început continuarea. Și sper, cel puțin pentru o perioadă lungă de timp (ar fi oare prea frumos să fie vorba cel puțin de secole, ca în Statele Unite?) să nu mai avem nevoie astfel de re-începuturi!

Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Știri și politică. Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s